Процедура за безвъзмездна финансова помощ „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 03.10.2023 г. 16:30 ч.
 1. Какво представлява процедурата?

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. 

Допустимо е процедурата да се осъществява в партньорство, но не е задължително. В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението и не повече от 273 816 лв. е допустимо да бъдат разходвани от партньора.


2. Кой може да кандидатства? 

 • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

 Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 170 000 лева
Малко предприятие≥ 550 000 лева
Средно предприятие≥ 950 000 лева
 Голямо предприятие≥ 3 000 000 лева

Кандидатитеследва да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Недопустими са дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии

2. Допустими дейности

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

 • подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
 • намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
 • намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.


2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или 

 • елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с поекологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).


3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за: 

 • влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).


4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за: 

 • постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.


5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
 • производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология). 


ВАЖНО: 
Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в подт. 1) до подт. 5), по-горе 
В допълнение на задължителните направления, посочени в подт. 1) до подт. 5), погоре, предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по следното направление: 

Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за: 
 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
 • заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
 • елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или 
 • заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или 
 • осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или 
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.
Дейностите от направлението по подт. 6) не са задължителни и могат да бъдат включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по преценка на кандидатите/партньорите, в допълнение на дейностите от задължителните направления по подт. 1) до подт. 5), по-горе.

4. За какво може да се кандидатства?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; 

 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор. 

5. Режим на помощта

Кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

 •  „Регионална инвестиционна помощ“

 •  „Минимална помощ“ (de minimis) 

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година). 

6. Размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятиеМаксимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
70 000 леваМикро предприятия: 350 000лева
Малки предприятия: 550 000 лева
Средни предприятия: 750 000 лева
Големи предприятия: 1 000 000 лева

В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.


ВАЖНО:

В допълнение, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава: 

 • за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 

 • за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 

 • за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 

 • за големи предприятия: 20 %от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

6. Процент на безвъзмездната помощ:

При избран режим „Регионална инвестиционна помощ“: 


Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 % 

София град (столица): 40%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия 

35%

София град (столица) и Област Перник: 20%;
 София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25% При избран режим „De minimis”: 


Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия 

50%

Големи предприятия

35%


БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 180 000 000 лева 

Бюджетът на процедурата е разпределен в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва: 

Микро и малки предприятия - 48 000 000 лева 

Средни предприятия - 87 000 000 лева 

Големи предприятия - 45 000 000 лева


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 18 месеца след подписване на договор за безвъзмездна помощ


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 03.10.2023 г. 16:30 ч.