Условия за кандидатстване по Европейска програма "Технологична модернизация" 2022

I. Допустими кандидати:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 52 000 лева
Малко предприятие≥ 187 000 лева
Средно предприятие≥ 750 000 лева


6) Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Национални приоритетни икономически дейности:

Код по КИД Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

Код по КИД Икономическа дейност
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

7) Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.


II. Допустими дейности:
Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.


III. Допустими разходи:

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;
2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи за управление.

ВАЖНО: Разходите по т. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева.


IV. Интензитет на помощта: според режима на помощта

При режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е, както следва: Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS-2)1
Максимален интензитет на помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50 %София град (столица): 40%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 40%
Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия50 %София град (столица): 30%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 30%
Област Кюстендил: 35%

                                                                        

При режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва: Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия50 %

V. Минимален и максимален размер на помощта:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятиеМаксимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
35 000 леваМикро предприятия: 180 000 лева
Mалки предприятия: 350 000 лева
Средни предприятия: 700 000 лева

                                                                        

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:

– за микропредприятия40% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия10% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г.

VI. Срок на изпълнение на проекта: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Специфичен индикатор, свързан с изпълнението на инвестицията: С оглед на необходимостта от удостоверяване на резултатите от изпълнението на проекта, крайните получатели ще имат ангажимента да постигнат следния индикатор: „Предприятия с увеличен оборот”. Посоченият индикатор измерва наличието на увеличение на оборота на предприятието към 2024 г. (годината след приключването на проекта) спрямо оборота за 2021 г.                   


Подаването на документи вече е активно, като крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция е 16:30 часа на 21.09.2022 г.